ÚVOD                 INTERNET                 DOKUMENTY                 KONTAKT

Informácie pre koncových užívateľovTieto informácie sú zverejňované spoločnosťou Ady Plus s.r.o. (ďalej aj ako „spoločnosť Ady Plus“) na základe § 42 ods. 1 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej „Zákon“) v spojení s čl. IV. bod 2 ods. 1 Všeobecného povolenia č. 1/2014 vydaného Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Identifikačné údaje podniku

Obchodné meno: Ady Plus s.r.o.
Sídlo: Centrum 2408/15, 96001 Zvolen
IČO: 47 100 192

Rozsah ponúkaných služieb

Spoločnosť Ady Plus s.r.o. poskytuje široké portfólio elektronických komunikačných služieb, pričom podrobnosti o celom portfóliu ponúkaných služieb sú k dispozícii na Predajných miestach spoločnosti Ady Plus a na www.adyplus.sk, a to najmä vo všeobecných podmienkach a v cenníku.

Štandardné zmluvné podmienky

Štandardné zmluvné podmienky poskytovania elektronických komunikačných služieb sú určené najmä v druhej časti všeobecných podmienok a v cenníku pre príslušné služby.

Všetky služby sú poskytované bez viazanosti. V prípade komerčnej ponuky s viazanosťou je viazanosť uvedená v príslušných dodatkoch k zmluvám o poskytovaní verejných služieb.

Štandardné ceny

Štandardné ceny s informáciou o poskytovaných službách a všetkých cenových položkách služieb, vrátane všetkých druhov užívateľských poplatkov za služby a servisných poplatkov, podrobností o uplatňovaných štandardných zľavách, osobitných a cielených systémoch taríf, ktorými sú tarify určené pre zdravotne postihnutých užívateľov, alebo pre užívateľov s osobitnými sociálnymi potrebami, poplatky alebo náklady účastníka súvisiace s koncovými zariadeniami, priame poplatky súvisiace s prenosom čísel alebo iných identifikátorov sú uvedené v cenníkoch k príslušným službám.

Reklamačný poriadok a mechanizmy na riešenie sporov

Reklamačný poriadok týkajúci sa reklamácií elektronických komunikačných služieb spoločnosti Ady Plus je uvedený v článku 6 všeobecných podmienok.

Spoločnosť Ady Plus má záujem a úsilie riešiť akýkoľvek prípadný spor s účastníkom prednostne mimosúdnou cestou, t.j. vzájomnou dohodou. Naša spoločnost sa snaží v týchto prípadoch postupovať na základe inštitútu Alternatívneho riešenia sporov, zverejneného na stránke Úradu pre reguláciu elektronických komunikácii a poštových sluzieb.

V prípade, že reklamačné konanie týkajúce sa výlučne elektronických komunikačných služieb bolo ukončené, a účastník nie je spokojný s vyriešením reklamácie, môže sa s podnetom obrátiť na Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb s návrhom na začatie mimosúdneho riešenia sporu v zmysle Zákona.

Druhy ponúkaných servisných služieb

Aktuálne kontaktné údaje na servisné služby poskytované spoločnosťou Ady Plus nájdete na kontaktej stránke.

Informácie o zmenách podmienok

Spoločnosť Ady Plus bude informovať účastníkov o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa prístupu k službám alebo ich používania spôsobom ich zverejnenia na www.adyplus.sk. V prípade podstatných zmien zmluvných podmienok spoločnosť Ady Plus v zmysle platnej legislatívy a spôsobom stanoveným v článku 9.1 všeobecných podmienok oznámi účastníkovi najmenej jeden mesiac vopred podstatnú zmenu zmluvných podmienok a zároveň ho informuje o jeho práve odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb bez sankci, ak účastník tieto zmeny neakceptuje. Oznámenie podstatnej zmeny zmluvných podmienok je spoločnosť Ady Plus oprávnená urobiť písomne, elektronickou poštou, SMS správou alebo telefonicky. Oznamovacia povinnosť je splnená aj oznámením účastníkovi, že došlo k podstatnej zmene zmluvných podmienok a kde sa s týmito zmenami môže podrobne oboznámiť.

Informácie o postupoch zameraných na meranie a riadenie prevádzky

Informácie o postupoch uplatňovaných spoločnosťou Ady Plus, zameraných na meranie a riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia, a o tom, ako by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu služieb, ak sú uplatňované vo vzťahu k príslušnej službe, sú uvedené v článku 5.12 všeobecných podmienok a najmä v príslušnej časti cenníka.

Informácie o produktoch a službách určených pre zdravotne postihnutých účastníkov

Spoločnosť Ady Plus aktuálne nemá v ponuke produkty alebo služby určené pre zdravotne postihnutých účastníkov.

Informácie o kvalite služieb

Informácie pre koncových užívateľov o kvalite služieb spoločnosti sú uvedené v cenníku pre poskytovanie danej služby.

Alebo podľa VP 1/2014 prílohy č. 2.

Informácie týkajúce sa prístupu k sieti internet

Informácie týkajúce sa prístupu k sieti internet, ktoré je spoločnosť Ady Plus povinná zverejňovať v zmysle prílohy č. 2 Všeobecného povolenia č. 1/2014, ako sú: parametre pripojenia vo vlastnej sieti, politika spravodlivého užívania a parametre riadenia služieb vo vlastnej sieti podniku sú uvedené v príslušnom cenníku k danej službe pri konkrétnej službe, ktorej sa parametre majú týkať. Dostupnosť služieb.

Informácie o postupoch spoločnosti Ady PLus v prípade neplatenia faktúr

Spoločnosť Ady Plus Zvolen má v zmysle zákona právo na úhradu za poskytnuté služby. V prípade, ak je účastník v omeškaní s úhradou za poskytnuté služby aj napriek upozorneniu spoločnosti Ady PLus a uplynutiu dodatočnej primeranej lehoty, je spoločnosť Ady Plus v zmysle Zákona oprávnená pristúpiť k prerušeniu alebo obmedzeniu poskytovania služieb. V prípade, ak dôjde z tohto dôvodu k porušeniu záväzku viazanosti, je spoločnosť Ady Plus oprávnená vyúčtovať účastníkovi zmluvnú pokutu vo výške a za podmienok dohodnutých v zmluve, resp. príslušnom dodatku s viazanosťou. Podrobné podmienky o postupoch spoločnosti Ady Plus v prípade neplatenia úhrad za poskytnuté služby sú uvedené v článku 4.5 všeobecných podmienkach pre príslušnú službu. Poplatky za upomienku, odpojenie služieb z dôvodu neplatenia a pod., sú uvedené v cenníkoch pre príslušnú službu.
ZÁKAZNÍCKA ZÓNA

WEBMAIL

WEB: D2 DESIGN